Xylogics ช่วยให้คุณไปถึงจุดหมายด้านไอทีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริการของเรา

Hardware/Software maintenance

บริการตรวจสอบ, ทำความสะอาดและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถเลือกลักษระการให้บริการทั้งทางโทรศัพท์หรือ On-Site

System Management

มีซอร์ฟแวร์ที่ช่วยในการทำงานต่างๆ เช่น ด้านการบริหารเครือข่าย บริหารทรัพยากรทางด้านไอที

Incidents/Per-Call Service

เป็นการให้การบริการในลักษณะของปัญหาเป็นกรณีๆไป ลูกค้าจะจ่ายค่าบริการล่วง หน้โดยในชว่ งเวลา 1 ปีลูกค้าสามารถเรียกใช้บริการได้ตามจำนวน Incident ที่กำหนดในสัญญา

Disaster Recovery

บริการนำเสนอด้านการวางแผนงานด้านไอที การประเมินผล ตลอดจนการให้คำปรึกษา ให้กับลูกค้าที่ต้องการป้องกันระบบคอมพิวเตอร์จากภัยพิบัติต่างๆ เช่น ไฟไหม้ แผ่นดินไหว

IT Assessment

ให้บริการด้านการสำรวจและทำการประเมิน ผลของวัสดุอุปกรณ์ไอทีทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ เพื่อประโยชน์ในการทำ IT Asset Management

บริษัท ซายลอจิก เซอร์วิส จำกัด

บริษัท ซายลอจิก เซอร์วิส จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้น เพื่อให้บริการทางด้านไอทีมืออาชีพ 
(Professional Service) โดยให้บริการทางด้าน IT Outsourcing ให้บริการติดตั้งซอฟท์แวร์ครบวงจร ให้กับองค์กรธุรกิจโดยมุ่งเน้นโซลูชั่นจากไมโครซอฟท์ รวมถึงการพัฒนาซอฟท์แวร์ต่างๆ และงานบริการด้านไอทีอื่นๆ เป็นต้น 

พาร์ทเนอร์ของเรา

[:th]Caption6[:]

IT Professional Service

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur adipiscing elit. Nam sodales ferm entum gravida.

[:th]Caption6[:]

Business customers

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip iscing elit. Nam sodales fermentum gravida.

ติดต่อเรา

Xylogics Services Co., Ltd. บริษัท ซายลอจิก เซอรว์ิส จำกัด 65/23 ชั้น 2 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 โทรศัพท์ : 02 643 - 001